De Camarilla

Eerste Traditie: De Maskerade

Gij zult uw ware aard aan niemand die niet tot ons Bloed behoort bekend maken. Door dit te doen zult gij uw aanspraak op uw Bloed verspelen.

Tweede Traditie: Het Domein

Uw domein is uw eigen zorg. Ieder is u respect verschuldigd terwijl zij zich in uw domein bevinden. Niemand is geoorloofd u tegen te spreken in uw eigen domein.

Derde Traditie: Het Nageslacht

Gij zult slechts Kinderen creëren met volmacht van uw Oudere. Als gij een Kind creëert zonder volmacht, zullen zowel gij als uw kind vernietigd worden.

Vierde Traditie: De Verantwoordelijkheid

De Kinderen die gij creëert zijn uw verantwoordelijkheid. Tot aan het moment dat zij vrijgelaten worden, zult gij hen in alles aansturen. Hun zonden zullen aan u worden afgerekend.

Vijfde Traditie: De Gastvrijheid

Eer het domein dat een ander toebehoort. Wanneer gij toetreedt tot een vreemde stad, zult gij zich presenteren aan degene die daar heerst. Zonder zijn woord van erkenning bent u niets.

Zesde Traditie: De Vernietiging

Het is u verboden een ander van uw aard te vernietigen. Het recht van vernietiging behoort slechts uw Oudere toe. Alleen de Oudsten onder u zijn geoorloofd een Bloedjacht uit te roepen.